Ochrana osobních údajů

INFORMAČNÍ DOLOŽKA dle GDPR
Zásady ochrany osobních údajů

1. SPRÁVCE (SUBJEKT)

1.1. Správcem je společnost LACRUM Velké Meziříčí, s.r.o., IČO 63992370, Hornoměstská 383,
594 01 Velké Meziříčí, gdpr@lacrumvm.cz, www.lacrumvm.cz, zapsaná v OR u KS v Brně,
oddíl C - 30839 (dále také jako „subjekt“).

2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Subjekt zpracovává Vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti (dále také jako
„Osobní údaje“).

2.2. Vaše Osobní údaje subjekt zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených
právních základů:
2.2.1. plnění právních předpisů;
2.2.2. plnění smlouvy;
2.2.3. oprávněný zájem v souvislosti s užíváním půdy, s řízením lidských zdrojů,
s marketingovou komunikací;

2.3. Osobní údaje mohou být subjektem poskytnuty těmto třetím osobám:
2.3.1. externímu účetnímu nebo daňovému poradci, auditorovi;
2.3.2. externímu právnímu zástupci;
2.3.3. osobám poskytujícím subjektu serverové, webové, cloudové nebo IT služby;
2.3.4. státním institucím na základě zákona;

2.4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

2.5. Osobní údaje budou subjektem zpracovávány po dobu trvání smlouvy nebo oprávněného
zájmu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností subjektu podle platných
právních předpisů nejdéle však 10 let od ukončení smlouvy nebo oprávněného zájmu,
nestanoví-li právní předpis jinou archivační lhůtu.

2.6. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:
2.6.1. PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům u subjektu, což znamená, že si můžete
kdykoliv požádat o potvrzení subjektu, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či
nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou
zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda máte právo na opravu, výmaz,
omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází
na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně
případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž
první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může subjekt požadovat
přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
2.6.2. PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat subjekt o
opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
2.6.3. PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů, což znamená, že subjekt musí vymazat Vaše
Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo
jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii)
vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro
zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.
2.6.4. PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší
sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte
přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů
chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) subjekt již Osobní údaje nepotřebuje pro účely
zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování dle
čl. 1.7.6. subjekt může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno
Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu
nebo obhajoby právních nároků,
2.6.5. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše
Osobní údaje, které jste poskytl subjektu se souhlasem ke zpracování nebo pro účely
plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-
li to technicky proveditelné, máte právo, aby subjekt tyto údaje předal jinému správci.
2.6.6. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete
u subjektu podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních
údajů, čímž způsobíte, že subjekt Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže
závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy
a svobodami.

2.7. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u subjektu buďto
písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou
formou na e-mailové adrese uvedené v čl. 1 této doložky.

2.8. Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních
údajů na adrese: www.uoou.cz.

2.9. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze
smlouvy, pro naplnění oprávněného zájmu správce, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon.
Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy nebo nemožnost plnění ze
smlouvy.

2.10. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani
k profilování.

2.11. V případě, že bude subjekt užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této
informační doložce, neprodleně poskytne Zájemci informaci o tomto jiném účelu a další
informace uvedené v této doložce.

Mlékárna LACRUM Velké Meziříčí je členem zemědělské skupiny AGRO–Měřín, a.s., produkující kvalitní tuzemské potraviny

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Povolit vše
Vlastní

Vlastní nastavení cookies